• Wywiad gospodarczy

 • Nieuczciwa konkurencja

  Nieuczciwa konkurencja pomimo ustawy, która jej zakazuje jest dość powszechna. Są to działania niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, działające na niekorzyść innego podmiotu gospodarczego, bądź jego klientów. W jej skład wlicza się mniej i bardziej szkodliwe praktyki, takie jak: oznaczenia towarów i usług wprowadzające w błąd, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa reklama, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, nakłanianie do niewykonania umowy, lub obowiązków pracowniczych, czy szpiegostwo przemysłowe.

  W dzisiejszych czasach każda prężnie rozwijająca się firma, aby dobrze prosperować musi być w stanie wykrywać oraz zabezpieczać się przed nieuczciwą konkurencją, gdyż w innym wypadku wystawia własną markę na ryzyko poniesienia strat materialnych. Zwłaszcza w zatłoczonych, lub wysokozarobkowych niszach ekonomicznych, gdzie naturalna rywalizacja jest znacząca, a przedsiębiorstwa zaciekle walczą o każdego klienta, bardzo łatwo doświadczyć na własnym kapitale jak niebezpieczna jest nieuczciwa konkurencja i jak ważne jest by się przed nią bronić.

  Przedsiębiorca, którego interes został naruszony, lub chociażby tylko zagrożony, w związku z dokonanym czynem nieuczciwej konkurencji, może żądać od przedsiębiorcy dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji:

  • zaniechania niedozwolonych działań,
  • usunięcia skutków tych działań,
  • złożenia określonego oświadczenia,
  • naprawienia wyrządzonej szkody,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

  Ponadto jeśli postępek jest przestępstwem, lub wykroczeniem przewidzianym w kodeksie karnym, zagraża karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności (maksymalnie do 8 lat).

  Specjaliści z naszego biura detektywistycznego zidentyfikują każdy przejaw nieuczciwej konkurencji oraz zbiorą i przygotują do Sądu niezbędny materiał dowodowy, który będzie mógł zostać użyty podczas postępowania procesowego.

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja osób i mienia

 • Weryfikacja kontrahentów i pracowników

 • Ustalenia majątkowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach